ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Emergencias Técnicas

Solo para casos de soporte, correos, panel de control, configuración del servidor, problemas de acceso, etc.

 Emergencias pagos y otros

Casos relacionados con pagos, renovaciones, registros de dominio, facturación y manejo de su cuenta de cliente.